Międzywydziałowy Zespół Badawczy „AGH dla Środowiska”

Międzywydziałowy Zespół Badawczy "AGH dla Środowiska” jest inicjatywą JM Rektora AGH, zrzesza przedstawicieli pięciu wydziałów.

Celem grupy jest stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników naukowych w szeroko rozumianym temacie „Środowisko”. Grupa skupia naukowców chcących prowadzić innowacyjne badania w interdyscyplinarnym zespole, podchodzącym do rozwiązywania problemów środowiskowych w sposób kompleksowy.

Zespół ma na celu wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno instytucje publiczne jak i przemysł. Zaprasza do współpracy administrację publiczną, przemysł, ośrodki naukowe w Polsce i za granicą, oraz organizacje pozarządowe i obywatelskie.

 

Zmiany klimatu będące następne globalnego ocieplenia oraz towarzyszące im konsekwencję są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki stojącym ponad podziałami społecznymi w skali globalnej. Zachodzące procesy antropogeniczne skutkować mogą nieodwracalnymi zmianami środowiska naturalnego, które dotkną wszystkich stref życia ludzkiego. AGH w Krakowie posiada wieloletnie doświadczenie podejmowaniu problematyki badań skupiających się na styku środowiska, gospodarki i społeczeństwa. To na Akademiki Górniczo Hutniczej w Krakowie narodziła się sozologia, czyli interdyscyplinarna nauka poruszająca problemy ochrony przyrody w połączeniu z racjonalnym użytkowanie jej zasobów. Pojęcie to wprowadził 1965 r. Walery Geotel, Rektor AGH w latach 1939-1951. Obecny rozwój cywilizacyjny przybiera niezwykłych prędkości, nie rzadko zapomina o idei zrównoważonego rozwoju. Koniecznym jest więc rozszerzanie horyzontów oraz intensyfikacja myśli naukowej skupiającej się wokół doczesnych problemów styku człowiek-gospodarka-środowisko, takich jak zmiany klimatu, zielona energia, czyste powietrze czy gospodarka o obiegu zamkniętym. W celu sprostania doczesnym wyzwaniom koniecznym jest budowanie interdyscyplinarnych zespól naukowych łączących kompetencje nauk podstawowych, przyrodniczych i technicznych, które prowadzić będą innowacyjne badania oraz wprowadzać nowoczesne rozwiązania dla środowiska i społeczeństwa.

Jedną z odpowiedzi Akademii Górniczej Hutniczej w Krakowie na powyższe wyzwania jest utworzenie międzywydziałowego zespołu skupiającego naukowców z różnych dyscyplin naukowych, poruszających się w obrębie Fizyki, Chemii, Energetyki, Informatyki i oczywiście środowiska.